Tilbud til børn og unge under 18 år

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel, udlændingeloven og Europarådets konvention mod menneskehandel sikrer en række tilbud til mindreårige ofre for menneskehandel.

Fodboldmål på en græsplæne, i baggrunden er der træer og der er brune og orange blade på jorden

Børn og unge under 18 år, der er ofre for menneskehandel og opholder sig lovligt i Danmark, er omfattet af servicelovens regler.

Kommunerne har pligt til at føre tilsyn med alle børn og unge uanset opholdsstatus, der befinder sig i den pågældende kommune, jf. servicelovens § 146. Det betyder, at kommunen har pligt til at sikre, at børn og unge, der er ofre for menneskehandel, får den rette hjælp.

Beskyttelse og indkvartering

Børn og unge, der er ofre for menneskehandel, er en sårbar og udsat gruppe, som har behov for særlige tilbud. Flertallet af de børn og unge, som er vurderet ofre for menneskehandel i Danmark, er uledsagede og opholder sig alene i Danmark.

Hvis en uledsaget mindreårig opholder sig ulovligt i Danmark og søger asyl, bliver den mindreårige som udgangspunkt indkvarteret på et børnecenter i asylsystemet. Nogle børn og unge, fx nordafrikanske drenge med gadeorienteret adfærd, placeres på specialafdelinger, bl.a. fordi denne gruppe har særlige behov i hverdagen. Den ansvarlige kommune kan også træffe afgørelse om anbringelse på fx et opholdssted eller i en plejefamilie. En afgørelse der træffes efter udlændingeloven.

Opholder det uledsagede barn eller den unge sig lovligt i Danmark, vil han eller hun blive indkvarteret i kommunalt regi såsom døgninstitutioner eller opholdssteder. I sjældne tilfælde kan den mindreårige blive anbragt eksempelvis i en plejefamilie. En afgørelse som kommunen træffer efter serviceloven.

En uledsaget mindreårig er under 18 år, og rejser ind i landet uden at være ledsaget af forældre eller andre myndige personer, der kan anses for at være trådt i forældrenes sted, herunder familiemedlemmer.

Den uledsaget mindreårig kan også være rejst ind i landet med sine forældre eller en anden voksen person, men hvor de(n) voksne efterlader barnet i Danmark (eller dør under opholdet).

Udpegning af en repræsentant

Alle uledsagede mindreårige udlændinge får udpeget en personlig repræsentant, der varetager barnets interesser i stedet for en forældremyndighedsindehaver. Repræsentanten har til formål at udgøre en fast voksenstøtte for barnet i Danmark og kan træffe de samme beslutninger, som indehaveren af forældremyndigheden normalt kan. Repræsentanten skal rådgive og støtte barnet i forbindelse med myndigheders sagsbehandling, og sikre barnets tarv. Udlændingestyrelsen er ansvarlig for udpegning af en repræsentant.

Eftersøgning af forældre og forberedt hjemsendelse

Danske myndigheder er forpligtede til at undersøge en uledsaget mindreåriges familiære baggrund. Hvis barnet opholder sig i Danmark uden opholdsgrundlag og ikke er bekendt med, hvor forældre eller eventuelt andet familiemæssigt netværk opholder sig, skal Udlændingestyrelsen, så vidt det er muligt, iværksætte en eftersøgning, hvis barnet ønsker det.

Hvis det vurderes at barnet har været udsat for menneskehandel, skal Udlændingestyrelsen iværksætte en eftersøgning, uanset om barnet samtykker, medmindre særlige grunde taler imod en eftersøgning.

Hvis barnet opholder sig lovligt i Danmark, vil det være den ansvarlige kommune, der skal eftersøge forældrene. Hvis et mindreårigt offer for menneskehandel, der tager imod en forberedt hjemsendelse, ikke har fået skabt en stabil forbindelse til forældre, familiemedlemmer eller omsorgspersoner i hjemlandet, vil myndigheder i det pågældende land tage imod den mindreårige.