Sigtelser og domme

Rigsadvokaten opgør antal sigtelser, tiltaler og domme på menneskehandelsområdet.

Tal fra Rigsadvokaten viser, at tre personer er dømt for overtrædelse af straffelovens §262 a i 2023. Pr. 27. april 2024 er to personer dømt i 2024.

Antal personer sigtet, tiltalt eller dømt for menneskehandel fordelt på år, opgjort pr. 27. april 2024:
AFGØRELSESTYPE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*
Sigtelser 14 25 2 9 1 7 6 8 14 13 10
Tiltaler 4 29 1 5 0 0 3 3 3 3 0
Domme 10 4 14 8 1 0 0 0 2 3 2
 
Bemærkninger fra Rigsadvokaten: Det bemærkes, at opgørelserne er baseret på tal fra politiets sagsstyringssystem (POLSAS). Opgørelserne er derfor behæftet med en vis usikkerhed, da POLSAS er et journaliserings- og sagsstyringssystem og ikke et egentligt statistiksystem. Det skal bemærkes, at opgørelsen er baseret på dynamiske data, hvilket betyder, at opgørelsen ikke er endelig. Således vil der kunne ske ændringer afhængigt af tidspunktet for udtrækket af oplysningerne i opgørelsen, idet der f.eks. kan forekomme efterregistreringer.
* Data er opdateret den 27. april 2024.  Afgørelser er opgjort efter seneste afgørelse, hvortil afgørelsen kan være anket i mellemtiden. Derfor er afgørelserne ikke nødvendigvis endelige.
 
Sigtelser, tiltaler og afgørelser er periodiseret efter, hvornår der i pågældende sag er rejst sigtelse, der er rejst tiltale eller sagen er afgjort. Der vil være en periodevis forskydning af data, da f.eks. antallet af afgørelser i 2021 kan vedrøre tiltaler rejst i 2020. 
Sigtelser, tiltaler og afgørelser er opgjort efter antal særskilte lovovertrædelser, hvortil der er knyttet én gerningsperson. Det betyder, at en lovovertrædelse med flere gerningspersoner tælles som to eller flere forhold.
Antal personer: Opgørelsen på antal personer angiver hvor mange personer, der er faldet afgørelse for. Samme person vil kun fremgå én gang pr. år, selvom denne kan være tilknyttet flere forhold/sagskomplekser.
 

Aftale om styrket efterforskning

Politiet og anklagemyndigheden er to myndigheder, der har fokus på efterforskning og retsforfølgning af sager om menneskehandel i Danmark.  Regeringen og Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige blev i december 2020 enige om en aftale for politiets og anklagemyndighedens økonomi og opgaver 2021-2023. Målet er bl.a. at styrke efterforskningen og opklaringen ved at anvende særlige metoder og værktøjer på tværs af kriminalitetsområder som fx organiseret menneskehandel.