Om menneskehandel

Menneskehandel er en alvorlig kriminalitet og en grov krænkelse af den enkeltes ret til at bestemme over egen krop og eget liv. Det er et globalt problem, der også forekommer i Danmark.

Menneskehandel bliver i forskellige sammenhænge omtalt som ’trafficking’ eller ’moderne slaveri’. I Danmark bruges altid ordet ’menneskehandel’, som fremgår af dansk straffelov og internationale konventioner. Menneskehandel er en grov kriminalitet, som er strafbar ifølge dansk straffelovs § 262 a. En person, der findes skyldig i menneskehandel, kan straffes med fængsel i op til ti år.

Tre nøgleelementer skal være til stede for, at der er tale om menneskehandel:

  1. Der skal være sket en HANDLING: Gerningsmanden skal have foretaget en handling overfor personen ved enten at rekruttere, transportere, overføre, huse (dvs. indkvartere) eller modtage den person, der udnyttes. 
  2. Der skal være brugt MIDLER, dvs. metoder: fx at der skal være anvendt ulovlig tvang, frihedsberøvelse, trusler, retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en vildfarelse eller anden utilbørlig fremgangsmåde som fx bedrag, misbrug af magt eller misbrug af en udsat position eksempelvis en persons situation eller sårbarhed.
  3. Der skal være et FORMÅL: Formålet med handlingen og midlerne er, at gerningsmanden bevidst har villet udnytte den handlede person til et formål. Der vil oftest være tale om udnyttelse med henblik på økonomisk vinding. I straffeloven er nævnt prostitution, optagelse af pornografiske fotografier eller film, forestilling med pornografisk optræden eller til tvangsarbejde, slaveri, slaverilignende forhold, strafbare handlinger eller fjernelse af organer.

I menneskehandelssager er offeret af og til blevet rekrutteret af en person, som offeret kender og har haft tillid til.

Menneskehandel betyder ikke nødvendigvis, at ofre for menneskehandel flyttes fra et land til et andet land. De kan også være udnyttet i eget land, eller de kan være transporteret fra én by til en anden indenfor et land, fx kan ofre blive flyttet rundt mellem forskellige steder i Danmark.

Klinik - Værelse med grøn seng og brændeovn - Hvide vægge

Oftest udnytter bagmænd ofre for menneskehandel med henblik på at tjene penge på de ydelser, som ofrene leverer fx ved tvangsarbejde eller prostitution. Handel med mennesker kan give en stor indtjening. Bagmænd udnytter typisk personer, der er socialt udsatte og sårbare. Ofrene kan fx komme fra fattige kår, have lavindkomstjobs eller være arbejdsløse. En del ofre har børn eller anden familie, som de er ansvarlige for at forsørge. Bagmændene lokker med velbetalte jobs, gode uddannelser eller muligheden for at få et bedre liv i et andet land.

En person fra Kenya kan fx have sagt ja til at arbejde i et gartneri i Danmark, men bliver i stedet tvunget og truet til prostitution på en massageklinik eller begå kriminalitet ved at stjæle varer i butikker. Andre ved måske godt, at de skal prostituere sig, når de kommer til Danmark, men ved ikke, at de vil blive isoleret og overvåget, frataget deres indtjening og tvunget til at arbejde døgnet rundt.

Bagmændenes metoder

Menneskehandel portrætteres ofte med billeder af mennesker, der fysisk er bundet eller spærret inde. Sådan er virkeligheden sjældent. Ofre for menneskehandel er ofte underlagt andre former for fastholdelse og pression. Midlerne, dvs. de metoder som en bagmand kan bruge til at tvinge en person til noget, kan være af meget forskellig karakter. Ofre for menneskehandel eller deres familie og børn i hjemlandet kan blive truet med eller udsat for vold, hvis de ikke gør det, bagmændene beordrer dem til. Fx kan ofre for menneskehandel blive udsat for verbale overfald fra bagmanden og trusler om voldsomme konsekvenser, hvis offeret ikke adlyder.

Ofre for menneskehandel kan også være blevet narret til at stifte en stor gæld eksempelvis i forbindelse med deres transport til Danmark. Ved ankomsten får de at vide, at de skylder langt flere penge for rejsen end aftalt. Gælden bliver måske større og større, selvom offeret arbejder hårdt for at betale den tilbage.

Udnyttelsesformer

Både kvinder, mænd, transpersoner, børn og unge kan blive ofre for menneskehandel. I Danmark har vi set eksempler på, at mænd er blevet handlet til at arbejde i byggebranchen eller på restauranter, og at børn og unge under 18 år er blevet handlet til at begå strafbare handlinger (kriminalitet) som lommetyveri og salg af stoffer. Vi har også set eksempler på, at kvinder er blevet handlet til ægteskab. Flertallet af kvinder, der er vurderet at være ofre for menneskehandel i Danmark, har været handlet til prostitution.

Tilbud til ofre for menneskehandel

Når en person bliver vurderet som offer for menneskehandel, får personen tilbud om beskyttelse og sikker indkvartering, inklusive kost og logi. Det kan fx være på et krisecenter, herberg, asylcenter eller, hvis personen er under 18 år, en døgninstitution.

Personen får tilbudt en refleksions- og restitutionsperiode på 30 dage. Formålet er, at ofre for menneskehandel får mulighed for at forlade udnyttelsesforholdet og får ro til at komme sig ovenpå udnyttelsen. Refleksions- og restitutionsperioden kan forlænges op til 120 dage, hvis personen samarbejder om at planlægge og forberede en frivillig hjemsendelse. I refleksions- og restitutionsperioden får ofret bl.a. tilbud om lægehjælp, psykologhjælp, juridisk bistand, skole- og uddannelsesaktiviteter. Ofre for menneskehandel kan også få hjælp til at tage kontakt til sociale hjælpeorganisationer i hjemlandet.

Mange ofre for menneskehandel opholder sig ulovligt i Danmark og skal rejse til deres hjemland eller et andet land, hvor de har opholdstilladelse. De, som ønsker at rejse hjem, får støtte og hjælp til at vende tilbage til hjemlandet og komme videre med deres liv og blive selvforsørgende. Der udarbejdes en individuel plan for hjemrejsen, som er tilpasset den enkelte persons behov og ønsker. I hjemlandet kan støtten være i form af boligstøtte, skolegang, uddannelse eller hjælp til opstart af en mindre virksomhed som fx en kiosk, en frisørsalon eller biavl. Personen kan opnå støtte i op til seks måneder efter at være vendt hjem.

På disse sider kan du finde mere viden om nogle af de ovennævnte emner:

Mere information om menneskehandel
Definition af menneskehandel
Viden om forskellige udnyttelsesformer
Viden om bagmænd
Viden om de forskellige tilbud der gives til ofre i Danmark
Hvad gør Danmark for at bekæmpe menneskehandel?
Viden om Menneskerettigheder
Læs om børns rettigheder