Dansk straffelov

I Danmark er menneskehandel strafbart i straffelovens § 262 a og kan straffes med fængsel i op til ti år.

Der er opstillet en række betingelser i straffelovens § 262 a, som skal være opfyldt, for at der er tale om menneskehandel. Det indebærer, at der både skal være sket en handling, være anvendt en eller flere midler og være et formål med udnyttelsen.

Definitionen af menneskehandel § 262 a

Definitionen af menneskehandel i Danmark bygger på FN’s ”Palermo-protokol” om menneskehandel fra 2002 og fremgår af straffelovens kapitel 26 om ‘Forbrydelser mod den personlige frihed’, § 262 a:

For menneskehandel straffes med fængsel indtil ti år den, der rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person, hvor der anvendes eller har været anvendt

  1. ulovlig tvang efter § 260,
  2. frihedsberøvelse efter § 261,
  3. trusler efter § 266,
  4. retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en vildfarelse eller
  5. anden utilbørlig fremgangsmåde

med henblik på udnyttelse af den pågældende ved prostitution, optagelse af pornografiske fotografier eller film, forestilling med pornografisk optræden, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold, strafbare handlinger eller fjernelse af organer.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der med henblik på udnyttelse af den pågældende ved prostitution, optagelse af pornografiske fotografier eller film, forestilling med pornografisk optræden, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold, strafbare handlinger eller fjernelse af organer

  1. rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person under 18 år eller
  2. yder betaling eller anden fordel for at opnå samtykke til udnyttelsen fra en person, som har myndighed over den forurettede, og den, der modtager sådan betaling eller anden fordel.

Begrebet ’anden utilbørlig fremgangsmåde’ er ikke nærmere defineret i straffeloven eller straffelovens forarbejder. Det er derfor overladt til en juridisk fortolkning at vurdere, hvornår der i en given situation kan være tale om utilbørlig fremgangsmåde.

I flere af de sager, hvor domstolene har fundet, at der er anvendt anden utilbørlig fremgangsmåde, har domstolene fremhævet, at ofret har befundet sig i en sårbar position og har bl.a. lagt vægt på tilstedeværelsen af to eller flere af nedenstående omstændigheder: Ofret taler ikke dansk eller har ringe sprogkundskaber, ofret har ingen eller ringe uddannelse/skolegang, ofret kommer fra socialt dårlige kår, ofret er uden selvværd, ofret har ingen eller begrænsede økonomiske midler, ofret er uden tilknytning til Danmark, ofret er i et afhængighedsforhold til bagmanden, evt. som følge af, at de er kærester eller på anden måde har en intim/nær relation, gerningsmanden anvender autoritet – eventuelt kombineret med omsorg – over for ofret, gerningsmanden holder ofret under opsyn, gerningsmanden anvender simpel vold og/eller trusler, der ikke er omfattet af straffelovens § 266, over for ofret, eller gerningsmanden har kontrol over ofrets bolig, arbejdstider og indtjening.

Notat om tilvalg af menneskehandelsdirektivet

Menneskeudnyttelse § 262 b

I Danmark er ingen bagmænd blevet dømt for menneskehandel til tvangsarbejde. Den 17. maj 2022 vedtog et enigt Folketing, bl.a. på den baggrund, en ændring i straffeloven, som skal styrke indsatsen mod personer, som udnytter andre til at arbejde under åbenlyst urimelige forhold. I straffeloven blev der indført en bestemmelse om menneskeudnyttelse; § 262 b, der trådte i kraft den 1. juni 2022.

§ 262 b omfatter en del af de samme elementer som menneskehandel efter straffelovens § 262 a, dog stilles der i § 262 b ikke krav om, at der skal være anvendt tvangsmidler som fx trusler. Personer, der uden brug af tvangsmidler, udnytter andre under åbenlyst urimelige forhold, vil derfor kunne straffes med fængsel indtil seks år efter § 262 b:

§ 262 b. For menneskeudnyttelse straffes med fængsel indtil 6 år den, der ved udnyttelse af en anden persons betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager vedkommende til arbejde under åbenlyst urimelige forhold. På samme måde straffes den, der under de i 1. pkt. nævnte omstændigheder udnytter en person til prostitution, optagelse af pornografiske fotografier eller film eller forestilling med pornografisk optræden.

Den nye bestemmelse skal give bedre mulighed for at retsforfølge bagmænd bag menneskehandel til tvangsarbejde.

Menneskehandel med børn

Acylcenter Drenge der spiller FIFA

Hvis der er tale om menneskehandel af børn (dvs. personer under 18 år), gælder straffelovens § 262 a, stk. 2 ikke. Det betyder, at børn og unge ikke behøver at have været udsat for et af de specifikke midler, for at der er tale om menneskehandel. Der er tale om menneskehandel af børn, hvis der er begået en handling, dvs. at barnet er rekrutteret, transporteret, huset m.v., og at udnyttelsen er foregået til en af de nævnte udnyttelsesformer som prostitution, tvangsarbejde m.v., som nævnt i § 262 a, stk. 1.

Bestemmelsen kriminaliserer endvidere den, der yder betaling for at opnå samtykke til at udnytte barnet, og den, der modtager en sådan betaling.

Rigsadvokatens meddelelse

Rigsadvokaten har udformet en meddelelse, der beskriver centrale forhold og overvejelser, som politiet og anklagemyndigheden skal være opmærksomme på i indsatsen mod menneskehandel og menneskeudnyttelse. Politiet og anklagemyndigheden spiller en væsentlig rolle i indsatsen mod menneskehandel og menneskeudnyttelse i forhold til såvel identifikation og beskyttelse af ofre som strafforfølgning af bagmænd.

Meddelelsen giver en detaljeret gennemgang af straffelovens § 262 a og § 262 b og for de forhold, der generelt gør sig gældende i sager om retsforfølgelse af menneskehandel. Derudover giver Rigsadvokatens meddelelse eksempler på domme for fx menneskehandel, rufferi og åger.

Rigsadvokatens meddelelse om menneskehandel og menneskeudnyttelse