Internationale konventioner

På disse sider beskrives et udvalg af de mest centrale internationale konventioner, direktiver og protokoller om menneskehandel.

Palermo-protokollen

FN's Palermo-protokol er et supplement til FN's konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet.

EU's menneskehandelsdirektiv

Direktivet beskriver en lang række påkrævede initiativer og fastsætter regler om strafbare handlinger, sanktioner og bistand og beskyttelse.

Europarådets konvention om bekæmpelse af menneskehandel

Konventionen forpligter bl.a. EU landene til at fremme det nationale og internationale samarbejde om indsatsen mod menneskehandel.

Konventioner om tvangsarbejde

International Labour Organization har vedtaget en række konventioner.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Artikel 4 i konventionen indeholder bl.a. et forbud mod slaveri og tvangsarbejde.

Børnekonventionen

FN’s Konvention om Barnets Rettigheder fastlægger en række grundlæggende rettigheder for børn.

FN’s Kvindekonvention (CEDAW)

Bekendtgørelse af konvention af 18. december 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder.